Notkun:

Staðsettu púðann undir vör. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Vöruna skal ekki tyggja eða gleypa. Fjarlægið púðann úr vör eftir notkun og setjið í losunarhólf eða hendið í rusl. Geymist þar sem börn ná ekki til. Þessi vara er ekki ætluð börnum og er aðeins fyrir þá sem hafa náð 18 ára aldri.

User instructions:

Place the pouch under the lip. Do not consume food, drink or tobacco while using this product. The product should not be chewed or swallowed. Remove pouch from lip after use and dispose in disposable compartment or in a wastebin. Store out of the reach of children. This product is not intended for children and is only for those who have reached the age of 18.

Notkun nikótínvara er ekki ráðlögð fyrir:

  • Þungaðar konur eða konur með barn á brjósti.
  • Einstaklinga með ofnæmi eða óþol fyrir einhverju innihaldsefni í vörunni. Varan getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
  • Einstaklinga sem eru viðkvæmir fyrir nikótíni eða þjást af hjarta- og æðasjúkdómum.

The use of nicotine products is not recommended for:

  • Pregnant or breastfeeding women.
  • Individuals with an allergy or intolerance to any ingredient in the product. The product may cause an allergic reaction.
  • Individuals who are sensitive to nicotine or suffer from cardiovascular diseases.

Nikótín getur haft eitrandi áhrif í mjög miklu magni.

Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun. Skolið varlega með vatni berist innihald vörunnar í augu. Hafið samband við eitrunarmiðstöð eða lækni ef um lasleika verður vart.

Nicotine can have a toxic effect in very large doses.

Wash hands thoroughly after handling. Rinse carefully with water if the contents of the product get into the eyes. Contact a poison control center or doctor if you feel unwell.

Nikótín er ávanabindandi efni sem getur haft eitrandi áhrif.

Útsetning getur átt sér stað við inntöku eða með beinni snertingu við húð. Útsetning getur valdið aukaverkunum eins og höfuðverki, magaverkjum eða ógleði. Notið þessa vöru á eigin ábyrgð.

Nicotine is an addictive substance that can have toxic effects.

Exposure can occur through ingestion or direct skin contact. Exposure may cause side effects such as headache, stomach ache or nausea. Use this product at your own risk.

Þessi vara er framleidd af SnusKitchen S.ar.l fyrir Dufland ehf.

dufland@dufland.is

This product is manufactured by SnusKitchen S.ar.l for Dufland ehf.

dufland@dufland.is